název organizace:       Krizové centrum Ostrava, z.s.
adresa: Ruská 94/29, Ostrava - Vítkovice
telefon: 596 110 882-3, 732 957 193
web: http://www.kriceos.cz
e-mail: krizovecentrum@kriceos.cz
IČ: 22735283
forma organizace: zapsaný spolek

Krizové centrum Ostrava, z.s. poskytuje dle Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., §60 službu Krizová pomoc.

Posláním Krizového centra Ostrava je poskytovat psychosociální podporu lidem, kteří se ocitli v náročné životní situaci, kterou sami vnímají jako zátěžovou, nepříznivou a ohrožující a v danou chvíli ji nejsou schopni zvládnout vlastními silami. V bezpečném prostředí nabízíme našim klientům pomoc při překonávání krizového období. Chceme tak přispět ke stabilizaci jejich psychického stavu. Forma a frekvence poskytovaných služeb respektují individuální prožívání každého člověka s důrazem na zachování jeho důstojnosti.

Krizové centrum Ostrava poskytuje služby nepřetržitě osobám v rámci celé České republiky, místem poskytování služeb je Ruská 29, Ostrava - Vítkovice.

Obecným cílem poskytování služeb KCO je podpora klientů v překonání krizového období, usnadnění jejich návratu do běžného života, obnova samostatnosti a zvýšení kompetencí při zvládání životních událostí.

Cíle a prostředky k jejich dosažení jsou v krizové intervenci úzce provázány. Vždy je kladen důraz na individuální přístup a naplnění zakázky klienta a to v rámci krátkodobé podpory v ambulantním či pobytovém programu KCO. V případě práce s klienty v terénu je spolupráce zamýšlena až v horizontu 12-14 měsíců po události.

Cílem je vždy klient odborně provedený krizovou situací - s obnovenou psychickou stabilitou, využívající vlastní mechanismy a zdroje, posílený ve svých vlastních kompetencích pro samostatné zvládání běžného života, orientující se v sociální a zdravotní síti, s upravenou sociální situací, se zajištěnou následnou péčí a méně využívající hospitalizace v psychiatrické nemocnici.

Ambulantní program

Člověk přicházející do krizového centra nepotřebuje být předem objednán či mít doporučení od lékaře nebo jiného zařízení. Zájemci o službu se vždy věnuje některý z pracovníků KCO, který je na službě. Pracovní tým tvoří krizoví pracovníci, psychologové a sociální pracovníci. Kontakt s klientem probíhá v bezpečném prostředí a je možné jej uskutečnit se zachováním jeho anonymity. Součástí konzultace je informování klienta o službách KCO a možnostech, které v situaci klienta může krizové centrum nabídnout. Dle problematiky, se kterou klient přichází, a na základě jeho aktuálních potřeb je společně domlouván průběh služby, popřípadě jiná možná řešení vyžadující spolupráci a návaznost dalších institucí. Je respektováno přání klienta, jeho potřeby a také duševní stav. Program ambulantní formy pomoci vychází z individuálních možností každého klienta. V rámci tohoto programu nabízíme obvykle až 6 konzultací po dobu 1 – 1,5 měsíce. Ukončení poskytování služeb je jedním z témat společného setkání a probíhá vždy s ohledem na změnu klientovy situace.

Pobytový program

Příjmu klienta na krizové lůžko předchází osobní kontakt a konzultace v rámci ambulantního programu. Zájemci o službu je k dispozici krizový pracovník nebo psycholog, případně sociální pracovník. Pracovníci se v bezpečném prostředí snaží zorientovat v situaci klienta a společně s ním zvolit pro něj optimální řešení situace. Je-li potřeba, kontaktují společně potřebné instituce, zajišťují lékařské ošetření, zprostředkovávají navazující služby apod. Tímto postupem se pracovníci KCO snaží podpořit klientovu samostatnost a schopnosti samostatně řešit aktuální situaci. Vyžaduje-li stav klienta bezpečné prostředí pro obnovení jeho psychické stability, je mu nabídnuta možnost využití pobytu v krizovém centru. Je na jeho svobodném rozhodnutí, zda nabídku přijme, či nikoli. Doba pobytu nepřesahuje 7 nocí. Klient zpravidla před ubytováním podepisuje smlouvu s KCO a je seznámen s podmínkami a službami zařízení. Informování klienta probíhá vždy s ohledem na jeho aktuální stav při příjmu. Při pobytu klienta na lůžku je společně s ním vypracován individuální plán. Ten zahrnuje potřebnost jednotlivých služeb, individuální možnosti a přání klienta. A také zejména očekávané změny, kterých má být ve spolupráci s KCO dosaženo. Ukončení smlouvy o poskytování sociálních služeb KCO je možné ze strany klienta kdykoliv, ze strany zařízení při porušení domovního řádu klientem či náhlé změně jeho zdravotního stavu.

Terénní program

Je poskytován v přirozeném prostředí klientů především při individuálních a hromadných neštěstích a mimořádných situacích. Terénní formu pomoci poskytujeme obvykle na základě výzvy složek IZS nebo jiných odborných organizací a institucí. Terénní program je poskytován podle zásad psychosociální pomoci při neštěstích a na rozdíl od ambulantní a lůžkové formy služby může být poskytována po dobu přesahující jeden rok.

Na základě aktuálních, individuálních potřeb klientovi nabízíme:

Pobytová forma navíc zahrnuje:

Do Krizového centra Ostrava přichází lidé s naléhavou krizí v osobním životě, kterou osobně prožívají jako zátěžovou, nepříznivou či ohrožující. Klientelu KCO tvoří především lidé, kterým se snížila schopnost zvládat tuto životní situaci vlastními silami.

Pro koho jsme:

Ambulantní, pobytová i terénní forma služby:

Ambulantní program

Pobytový program:

Pro koho nejsme:

Ambulantní , pobytová i terénní forma služby:

Ambulantní program

Pobytový program

Příklady situací, kdy zájemce o poskytnutí služby není přijat neprodleně, ale je mu doporučena či nabídnuta pozdější návštěva:

Ambulantní, pobytová i terénní forma služby

Služba je poskytována bezplatně.

Časový rozsah poskytovaných sociálních služeb KCO nabízí své služby klientům nepřetržitě 24 hodin denně, včetně víkendů a svátků.

Kapacita zařízení Kapacita klientů v ambulantním a terénním programu je dána aktuálním stavem sloužících krizových pracovníků. V případě aktuálního vytížení je s klientem vyjednán náhradní termín nebo jsou vytvořeny pro klienta takové podmínky, v nichž by bylo bezpečné počkat na nejbližší příležitost setkání s krizovým pracovníkem v maximálním rozmezí jedné až dvou hodin.

Kapacita klientů v pobytovém programu je dána počtem volných míst (5 lůžek).